A Beautiful Day

Lindsie Pham – Photos by Da Mieu Photography // mail: damieuphotography@gmail.com // instagram: @da.mieu

 

DSC_4614

DSC_4616

DSC_4645

DSC_4639

DSC_4629

DSC_4623

DSC_4668

DSC_4701

DSC_4709

DSC_4713

DSC_4715

DSC_4716

Trong quá khứ dù chúng ta là ai, chúng ta làm gì, phía trước lúc nào cũng là tương lai.

Học cách chấp nhận, học cách tha thứ, học cách bỏ qua.

Yêu chính mình.

Phía trên những đám mây là bầu trời xanh,

Và chúng ta luôn có thể trở thành con người mà chúng ta muốn!

﹍﹎﹍﹎﹍﹎﹍﹎﹍﹎﹍﹎

It doesn’t matter who we were in the past, or what we did, the future always lies ahead.

Learn to accept, to forgive, to let go.

Love yourself.

Above the clouds the sky is always blue,

And we can always become the person we want to be!

Stay gorgeous ♡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *